Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wielu psychologów wskazuje na to, że pierwsze lata życia mają kluczowe znaczenie dla rozwoju dziecka. Okres ten jest szczególnie ważny dla dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami czy ograniczeniami w zakresie ruchu, widzenia czy słuchu. W takich przypadkach praca nad stworzeniem warunków, w których dziecko będzie mogło jak najlepiej wykorzystać swój potencjał rozwojowy, jest tym bardziej ważna. Dobrym przykładem takich działań jest program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka stworzony przez Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

Cele zajęć ogólnorozwojowych organizowanych przez Instytut Głuchoniemych

Zajęcia prowadzone przez Instytut Głuchoniemych to zajęcia ogólnorozwojowe, które są nastawione przede wszystkim na rozwój słuchu i mowy oraz sposobów komunikacji dziecka z rodziną.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, terapeuta z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie: “Nasz program działa w ramach stworzonej w 2007 roku Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wszystkie zajęcia możemy prowadzić zarówno w naszym Instytucie, jak i poza nim, czyli w żłobkach, przedszkolach oraz innego typu placówkach, w których przybywa dziecko. W szczególnych przypadkach oraz wtedy gdy dziecko nie ukończyło jeszcze trzech lat, możemy prowadzić zajęcia także w domu rodzinnym. W zależności od potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dziecka nasze zajęcia odbywają się w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu, aż do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej. Programem naszej Poradni mogą być objęte dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną na wniosek rodzica przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.”

Jaki jest program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka?

W ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów, indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz zajęcia grupowe z elementami logorytmiki, odbywające się w soboty na terenie Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. Oprócz tego uczestnicy zajęć mogą również skorzystać z prowadzonych przez Instytut 2-tygodniowych wakacyjnych turnusów rehabilitacyjnych wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z wadą słuchu oraz ich rodziców.

Zajęcia w Instytucie aktualnie prowadzi 22 terapeutów (w tym 12 logopedów i 10 terapeutów wczesnego wspomagania), którzy zajmują się ponad 100 dzieci niedosłyszących i niesłyszących, także dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Co warte podkreślenia, z racji tego że wg specjalistów praca w domu przynosi najlepsze rezultaty, aż 85 proc. wszystkich zajęć odbywa się w warunkach domowych.

Skuteczność zajęć wspomagających rozwój dzieci z wadami słuchu

Terapeuci Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka mogą się pochwalić wieloma sukcesami w pracy ze swoimi młodymi podopiecznymi. Na stronie Instytutu możemy przeczytać, że aż 65 proc. uczestników zajęć w wieku 4-5 lat, dzięki systematycznej terapii osiągnęło poziom rozwoju fonicznego zbliżony do dzieci poziomu dzieci, które nie mają problemów ze słuchem. Według przeprowadzonych, anonimowych ankiet, zajęcia są również bardzo dobrze oceniane przez rodziców dzieci – taką opinię wydało aż 98 proc. rodziców.